ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประเภทที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางนงนุช ยังปากน้ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2562,14:26  อ่าน 157 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัลชมเชย สถาบันเกษตรดีเด่น ประเภทกลุ่มยุวเกษตรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางนงนุช ยังปากน้ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2562,14:25  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัลที่ 3 สถาบันเกษตรดีเด่น ประเภทกลุ่มยุวเกษตรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางนงนุช ยังปากน้ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2562,14:23  อ่าน 172 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประเมินผลการจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสตูล
ชื่ออาจารย์ : นางศิริวรรณ ฤทธิ์ภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2562,13:59  อ่าน 152 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา ว32243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้ชุดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางศิริวรรณ ฤทธิ์ภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2562,13:55  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดีเด่นของสพฐ. (2558)
ชื่ออาจารย์ : นางศิริวรรณ ฤทธิ์ภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2562,13:51  อ่าน 153 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของคำและประโยค รายวิชาหลักภาษาไทย ท 30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสายไหม จิตรหลัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2562,11:56  อ่าน 214 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML โดยใช้โปรแกรม Mini Fast Web Editor สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายสวัสดิ์ สวาหลัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2562,16:26  อ่าน 202 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลใต้ร่มพระบารมี หนึ่งความดีแทนคุณแผ่นดิน เนื่องในโอกาส 5 ธันวาคม 2557
ชื่ออาจารย์ : นายสวัสดิ์ สวาหลัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2562,16:24  อ่าน 201 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2557
ชื่ออาจารย์ : นายสวัสดิ์ สวาหลัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2562,16:24  อ่าน 203 ครั้ง
รายละเอียด..