วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

          คุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นพื้นฐาน
    ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและมีสุข    

 

      ปรัชญาของโรงเรียน      

มุ่งการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต


คำขวัญโรงเรียน

ซื่อสัตย์   กตัญญู     รู้หน้าที่ 

เอกลักษณ์

    โรงเรียนคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์

มีสัมมาควระ