วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

          ภายในปี 2565 นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21    
 

      ปรัชญาของโรงเรียน      

มุ่งการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต


คำขวัญโรงเรียน

ซื่อสัตย์   กตัญญู     รู้หน้าที่ 

เอกลักษณ์

    โรงเรียนคุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์

นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาที่ตนนับถือได้