กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกอรีย๊ะ สมัยอยู่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางอัมพวาณี แดงนุ้ย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววนิดา อุ่นนวน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2