ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

ระวัติโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์
 

โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา ๒๕๓๖   โดยใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ควนบารายี หมู่ที่ ๕ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบการ
 
กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้ นายจารึก  รัตนโอภาส อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ขณะนั้นให้มาปฏิบัติหน้าที่บริหารโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ในระยะแรกได้อาศัยที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านเป็นที่เรียนชั่วคราว และได้ใช้บ้านของผู้ใหญ่บ้านเป็นที่ทำการชั่วคราวของคณะครูอาจารย์
 
 วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๖ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายมนัส   หล่อสุพรรณพร ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๖

 ปีการศึกษา ๒๕๓๖ เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน มีนักเรียน ๓๕ คน ข้าราชการครู ๑ คน ลูกจ้าง ๓ คน รวมครูเป็น ๔ คน

 วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ได้ทำการเรียนการสอนที่อาคารเรียนใหม่ ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เนื้อที่ของโรงเรียนมี ๓๐ ไร่ เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน ๓ หลัง บ้านพักครูจำนวน ๒ หลัง บ้านพักนักการจำนวน ๑ หลัง และอาคารอื่นๆ

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ กรมสามัญแต่งตั้ง นายมนัส   หล่อสุพรรณพร ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์

ปีการศึกษา ๒๕๔๒ โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จัดแผนชั้นเรียน    ๒ ๒    / ๒ ๒  รวม ๑๑ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๓๒๓ คน มีข้าราชการครู ๑๔ คน ลูกจ้าง ๓ คน วิทยากรท้องถิ่น ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน และยาม ๑ คน

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๓ นายมนัส   หล่อสุพรรณพร ได้รับการเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา และดำรงตำแหน่งจนถึง วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗

นางอาภัสษร รัตนศรีปัญยะ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๗ ถึง ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

นายประสิทธิ์   หัสมา ดำรงตำแน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกำแพงวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ถึง พฤษภาคม ๒๕๔๘

นายมาโนช    มณีวิทย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

นายจิตพิวัฒน์  เรืองติก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ถึงมีนาคม  ๒๕๕๒

นายมนตรี  นาคประคอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ถึง ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

นายสุเทพ  หมาดแน้ง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
นายอำนาจ  ฤทธิ์ภักดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง ปัจจุบัน

     ******************************************************************