สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
  ตราประจำโรงเรียน

 

     ความหมายของตราประจำโรงเรียน
        
          คบเพลิงเปล่งรัศมีอยู่บนใบมะกออกไขว้     
  คือ ความสามัคคี กลมเกลียว เป็นบ่อเกิด แห่งปัญญา
 
 
    อักษรย่อของโรงเรียน  
ท.บ.