กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรี ถิรวัฒน์ ชุมละออง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายพยุงศักดิ์ หนูด้วง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2