กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสายไหม จิตรหลัง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศิโรรัตน์ ตาเอ็น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1