กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสายไหม จิตรหลัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวมนจิรา หวันสู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2