กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวนิดา พรหมจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอรุณี เต๊ะหมาน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสกุณา สกุลสัน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2