กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวนิดา พรหมจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางอรุณี เต๊ะหมาน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสกุณา สกุลสัน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2