พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

                1. จัดการศึกษาตามารตฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

                2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนอยู่อยู่ในสังคมอย่างมีความุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                3. ส่งเสริม สุขภาวะ สุนทรียภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน

                4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิฃาชีพ

         

เป้าประสงค์

  1. นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
  2. นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตสำนึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน ปฏิบัติตามหลักศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และค่านิยมหลัก 12 ประการ
  3. นักเรียนดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามารตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติตามหลักศาสนาและรักษาสิ่งแวดล้อม


 

เป้าหมายความสำเร็จ

 

โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์

          1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพและ

    มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

2. ระดมทรัพยากรจากภายนอกร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเกณฑ์

    มาตรฐานการศึกษา

3. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

ผู้บริหาร

          ผู้บริหารมีสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำสายงานอยู่ในระดับดี

 

ครูผู้สอน

          ครูผู้สอนมีสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำสายงานอยู่ในระดับดี

 

ชุมชน / ท้องถิ่น

          ชุมชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนตามศักยภาพ

 

ผู้เรียน

          1. นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักไม่

    น้อยกว่าร้อยละ 50

2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

3. นักเรียนชั้น ม.3 มีคะแนนผลทดสอบระดับชาติ (O – NET)เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ของทุกปีการศึกษา

4. นักเรียนชั้น ม.6 มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) ของกลุ่มสาระ

    การเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ของทุกปีการศึกษา

5. นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และน้อมนำ

    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างด้านคุณธรรมนำ

    ความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5