พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

      1. จัดการศึกษาตามารตฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

      2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
          ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      3. ส่งเสริม สุขภาวะ สุนทรียภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน

      4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
          วิชาชีพ

         

เป้าประสงค์

     1. นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง         
         มีคุณภาพ

     2. นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตสำนึกในการรักษากฎระเบียบ
         ของโรงเรียน ปฏิบัติตามหลักศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
         ประสงค์ 8 ประการ และคุณลักษณะตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
         ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

     3. นักเรียนดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่น
         มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

     4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามารตรฐานการ
         ศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติตามหลักศาสนาและรักษาสิ่งแวดล้อม
 
เป้าหมายความสำเร็จ

 

โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์
    1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพและ
        มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
    2. ระดมทรัพยากรจากภายนอกร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ
        ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา
    3. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

ผู้บริหาร

     ผู้บริหารมีสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำสายงานอยู่ในระดับดี

 

ครูผู้สอน

     ครูผู้สอนมีสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำสายงานอยู่ในระดับดี

 

ชุมชน / ท้องถิ่น

      ชุมชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนตามศักยภาพ

 

ผู้เรียน

      1.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลสัมฤทธิ์
         ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50
      2.นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดตามมาตรฐานการเรียนรู้
      3.นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีคะแนนผลทดสอบระดับชาติ (O – NET)เพิ่มขึ้นร้อยละ2 
         ของทุกปีการศึกษา
      4.นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะตามคุณธรรมอัตลักษณ์
        ของโรงเรียน และน้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และได้รับการยกย่อง 
        ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10