กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรัตนา มณีโส๊ะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศิริวรรณ ฤทธิ์ภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนุสรา ดลระหมาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายนิพนธ์ ทองปัญจา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายสวัสดิ์ สวาหลัง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2