กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรัตนา มณีโส๊ะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางศิริวรรณ ฤทธิ์ภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายนิพนธ์ ทองปัญจา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายสวัสดิ์ สวาหลัง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุจีรัตน์ ระสุโส๊ะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2