ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

ปัจจุบันโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบการดังนี้

 

อาคารต่างๆ

          อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ   ก                         จำนวน           ๑        หลัง

          อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ   ข                         จำนวน           ๑        หลัง

          อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ   ค                         จำนวน           ๑        หลัง

          บ้านพักครูแบบ ๒๐๕/๒๖                    จำนวน           ๒        หลัง

          บ้านพักนักการภารโรง                                 จำนวน           ๑        หลัง

          ห้องน้ำห้องส้วม                                         จำนวน           ๓        หลัง ( ๑๘ ห้อง )

          ถังรับน้ำฝน คสล. ฝ๓๓                                จำนวน           ๒        ชุด

          อาคารหอนอน จุ ๓๕ คน                              จำนวน           ๑        หลัง

          โรงอาบน้ำมาตรฐานนักเรียนชาย                      จำนวน           ๑        หลัง

          โรงอาบน้ำมาตรฐานนักเรียนหญิง                     จำนวน           ๑        หลัง

          โรงหุงต้มอาหาร แบบ ๙๐๒/๓๖                       จำนวน           ๑        หลัง

          โรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง                                  จำนวน           ๑        หลัง

 

สนาม

          สนามบาสเกตบอล                                     จำนวน           ๑        สนาม

          สนามฟุตบอล                                           จำนวน           ๑        สนาม

 

ห้องปฏิบัติการ

          ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                            จำนวน           ๑        ห้อง

          ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                            จำนวน           ๑        ห้อง

          ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง                                  จำนวน           ๑        ห้อง