ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

ปัจจุบันโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์มีอาคารเรียนและอาคารประกอบการดังนี้ อาคารต่างๆ

          อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ   ก            จำนวน          ๑        หลัง

          อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ   ข            จำนวน          ๑        หลัง

          อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ   ค            จำนวน          ๑        หลัง

          บ้านพักครูแบบ ๒๐๕/๒๖                 จำนวน          ๒        หลัง

          บ้านพักนักการภารโรง                     จำนวน          ๑        หลัง

          ห้องน้ำห้องส้วม                            จำนวน          ๓        หลัง ( ๑๘ ห้อง )

          ถังรับน้ำฝน คสล. ฝ๓๓                   จำนวน          ๒        ชุด

          อาคารหอนอน จุ ๓๕ คน                 จำนวน          ๑        หลัง

          โรงอาบน้ำมาตรฐานนักเรียนชาย       จำนวน          ๑        หลัง

          โรงอาบน้ำมาตรฐานนักเรียนหญิง      จำนวน          ๑        หลัง

          โรงหุงต้มอาหาร แบบ ๙๐๒/๓๖        จำนวน          ๑        หลัง

          โรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง                      จำนวน          ๑        หลัง

 สนาม

          สนามบาสเกตบอล                         จำนวน          ๑        สนาม

          สนามฟุตบอล                               จำนวน          ๑        สนาม

 ห้องปฏิบัติการ

          ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์             จำนวน           ๑        ห้อง

          ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์             จำนวน           ๑        ห้อง

          ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง                   จำนวน          ๑         ห้อง