นักการ

นายสมศักดิ์ วงศ์อุด

นางสาวชนัดตา รักษะโบะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ