กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนงนุช ยังปากน้ำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ