กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนงนุช ยังปากน้ำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1