กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนงนุช ยังปากน้ำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ