เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนางสายไหม จิตรหลัง

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  ชนิดของคำและประโยค   รายวิชา
                หลักภาษาไทย  ท
30205  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2558

ผู้ศึกษา : นางสายไหม   จิตรหลัง 

สถานที่ศึกษา : โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์  อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล  สำนักงานเขตพื้นที่
                         การศึกษามัธยมศึกษา  เขต
16  

ปีที่ศึกษา :  2558

               

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องชนิดของคำและประโยค  รายวิชาหลักภาษาไทย  ท30205  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 
ปีการศึกษา  2558  2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ชนิดของคำและประโยค  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  ชนิดของคำและประโยค  รายวิชาหลักภาษาไทย  ท30205  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2558  และ3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  ชนิดของคำและประโยค  รายวิชาหลักภาษาไทย  ท30205  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา  2558  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์  อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน  14  คน 
ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive  Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  ชนิดของคำและประโยค จำนวน 5 เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาหลักภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำและประโยค  จำนวน        5  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ชนิดของคำและประโยค  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ชนิดของคำ
และประโยค
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าประสิทธิภาพ  E1 /E2   ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  ผลการศึกษา พบว่า  1) ประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  ชนิดของคำและประโยค  รายวิชาหลักภาษาไทย  ท30205
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา 2558
  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.90/84.05
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชา
หลักภาษาไทย  ท30205
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6  หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  ชนิดของคำและประโยค  รายวิชาหลักภาษาไทย ท30205  สูงกว่าก่อนใช้  3)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   มีความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  ชนิดของคำและประโยค  รายวิชาหลักภาษาไทย  ท30205  อยู่ในระดับมาก (m= 4.40) 

 

 

 

 

โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2560,00:00   อ่าน 1120 ครั้ง