เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนายสวัสดิ์ สวาหลัง

ชื่อเรื่องที่ศึกษา    รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML

โดยใช้โปรแกรม Mini Fast Web Editor สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา                  นายสวัสดิ์  สวาหลัง

สถานที่ศึกษา       โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ปีที่ทำการศึกษา   ปีการศึกษา 2558

 

บทคัดย่อ

 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML โดยใช้โปรแกรม Mini Fast Web Editor สำหรับนักเรียน                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML     โดยใช้โปรแกรม Mini Fast Web Editor สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML โดยใช้โปรแกรม Mini Fast Web Editor สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ จำนวน 2 ห้องเรียน ซึ่งกำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 56 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์  จำนวน 29  คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จากการจัดชั้นเรียนที่มีนักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อนคละกัน จับฉลากมา 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1)  แบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML โดยใช้โปรแกรม Mini Fast Web Editor สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 เล่ม 2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML โดยใช้โปรแกรม Mini Fast Web Editor สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ3)  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML โดยใช้โปรแกรม Mini Fast Web Editor สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะและการทดสอบค่าที    (t-test)

 

 

 

 

ผลการศึกษาพบว่า

1.  แบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML โดยใช้โปรแกรม Mini Fast Web Editor สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.50/83.78

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML โดยใช้โปรแกรม Mini Fast Web Editor สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียน ( ค่าเฉลี่ย=  25.10,  S.D.  =  0.94) สูงกว่าก่อนเรียน             (ค่าเฉลี่ย= 10.93, S.D. = 1.46) และแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML โดยใช้โปรแกรม Mini Fast Web Editor สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัด การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML โดยใช้โปรแกรม Mini Fast Web Editor สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย= 4.61, S.D. = 0.61)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2560,15:57   อ่าน 1387 ครั้ง