ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
บริหารงานบุคคล
บันทึกข้อความชี้แจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.52 KB 259067
แบบใบลา การเข้าร่วมประชุม / ฝึกอบรม / สัมมนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.19 KB 260625
มอบหมายงานในหน้าที่ กรณีย้าย / ลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.51 KB 282646
ขอหนังสือรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.85 KB 259159
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.62 KB 259187
ขออนุญาตลาประชุมประจำเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.01 KB 259167
บันทึกข้อความขออนุญาตลงเวลามาปฏิบัติงานหลังเวลา 08.30 น. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.52 KB 259172
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.76 KB 259192
บริหารงานทั่วไป
แบบคำขอปรับเปลี่ยนเวรยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.84 KB 259185
บริหารงานงบประมาณ พัสดุและสินทรัพย์
แบบอนุญาตใช้รถส่วนตัว ไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.55 KB 259172
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.57 KB 259162
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การสร้างเว็บบล็อกด้วย Wordpress Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 259335
DLIT4 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 259147
DLIT3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4 MB 259151
DLIT2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.19 MB 259145
DLIT1 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 259161