ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ผลการเปิดซอง ร้านขายน้ำในโรงเรียน (อ่าน 303) 12 พ.ค. 65
ประกาศ ผลการเปิดซองผู้ประกอบการค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 286) 01 พ.ค. 65
ประกาศ ขยายเวลายื่นซองประมูล ร้านขายน้ำ (อ่าน 289) 01 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารกลางวันในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 293) 26 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนท่าศิล่าบำรุงราษฎร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนภูมิทายาท ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 488) 08 ส.ค. 64
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 509) 02 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน (อ่าน 859) 17 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาดนตรี (อ่าน 591) 29 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาดนตรี (อ่าน 479) 23 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาดนตรี (อ่าน 466) 12 เม.ย. 64
เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 585) 05 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาดนตรี (อ่าน 644) 28 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาดนตรี (อ่าน 587) 23 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาดนตรี (อ่าน 920) 11 พ.ย. 63
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 612) 29 ส.ค. 63
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (อ่าน 661) 29 ส.ค. 63
มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (อ่าน 669) 29 ส.ค. 63
มาตรการป้องกันการรับสินบน (อ่าน 694) 29 ส.ค. 63
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) (อ่าน 662) 29 ส.ค. 63
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (อ่าน 579) 29 ส.ค. 63
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (อ่าน 611) 29 ส.ค. 63
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ (อ่าน 635) 29 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 481) 11 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษามลายู (อ่าน 491) 11 ส.ค. 63
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษามลายู (อ่าน 878) 10 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา (อ่าน 778) 10 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 692) 09 พ.ย. 62
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 694) 07 พ.ย. 62
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (อ่าน 1433) 01 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 947) 27 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการ (อ่าน 986) 20 พ.ย. 61
ประกาศ การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ (อ่าน 998) 15 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเ (อ่าน 1195) 30 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาไทย (อ่าน 1095) 13 พ.ค. 61
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 927) 09 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 875) 01 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนดนตรี (อ่าน 1013) 06 มิ.ย. 60
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนดนตรี (อ่าน 916) 06 มิ.ย. 60
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอก ดนตรี (อ่าน 902) 31 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาไทย (อ่าน 928) 15 พ.ค. 60
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาไทย (อ่าน 838) 11 พ.ค. 60
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็น ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาไทย (อ่าน 842) 09 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตรจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ (อ่าน 1390) 15 ธ.ค. 58
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 1225) 11 ธ.ค. 58
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 1133) 09 ธ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (บริการทั่วไป) (อ่าน 1254) 15 ต.ค. 58
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(บริการทั่วไป) (อ่าน 1319) 13 ต.ค. 58
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(บริการทั่วไป) (อ่าน 1141) 03 ต.ค. 58
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556และ2557 (อ่าน 1468) 17 ส.ค. 58
ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยวิธีพิเศษ ปีงบประมาณ 2556 และ2557 (อ่าน 1282) 17 ส.ค. 58