ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
บริหารงานบุคคล
บันทึกข้อความชี้แจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.52 KB 20
แบบใบลา การเข้าร่วมประชุม / ฝึกอบรม / สัมมนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.19 KB 1048
มอบหมายงานในหน้าที่ กรณีย้าย / ลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.51 KB 16980
ขอหนังสือรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.85 KB 108
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.62 KB 131
ขออนุญาตลาประชุมประจำเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.01 KB 114
บันทึกข้อความขออนุญาตลงเวลามาปฏิบัติงานหลังเวลา 08.30 น. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.52 KB 120
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.76 KB 140
บริหารงานทั่วไป
แบบคำขอปรับเปลี่ยนเวรยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.84 KB 125
บริหารงานงบประมาณ พัสดุและสินทรัพย์
แบบอนุญาตใช้รถส่วนตัว ไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.55 KB 121
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.57 KB 109
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การสร้างเว็บบล็อกด้วย Wordpress Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 130
DLIT4 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 99
DLIT3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4 MB 99
DLIT2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.19 MB 97
DLIT1 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 106