ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
บริหารงานบุคคล
บันทึกข้อความชี้แจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.52 KB 10
แบบใบลา การเข้าร่วมประชุม / ฝึกอบรม / สัมมนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.19 KB 913
มอบหมายงานในหน้าที่ กรณีย้าย / ลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.51 KB 14228
ขอหนังสือรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.85 KB 101
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.62 KB 124
ขออนุญาตลาประชุมประจำเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.01 KB 106
บันทึกข้อความขออนุญาตลงเวลามาปฏิบัติงานหลังเวลา 08.30 น. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.52 KB 111
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.76 KB 131
บริหารงานทั่วไป
แบบคำขอปรับเปลี่ยนเวรยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.84 KB 116
บริหารงานงบประมาณ พัสดุและสินทรัพย์
แบบอนุญาตใช้รถส่วนตัว ไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.55 KB 113
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.57 KB 100
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การสร้างเว็บบล็อกด้วย Wordpress Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 119
DLIT4 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 91
DLIT3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4 MB 92
DLIT2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.19 MB 88
DLIT1 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 98