ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
บริหารงานบุคคล
บันทึกข้อความชี้แจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.52 KB 187878
แบบใบลา การเข้าร่วมประชุม / ฝึกอบรม / สัมมนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.19 KB 189218
มอบหมายงานในหน้าที่ กรณีย้าย / ลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.51 KB 209428
ขอหนังสือรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.85 KB 187970
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.62 KB 187997
ขออนุญาตลาประชุมประจำเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.01 KB 187976
บันทึกข้อความขออนุญาตลงเวลามาปฏิบัติงานหลังเวลา 08.30 น. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.52 KB 187982
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.76 KB 188003
บริหารงานทั่วไป
แบบคำขอปรับเปลี่ยนเวรยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.84 KB 187992
บริหารงานงบประมาณ พัสดุและสินทรัพย์
แบบอนุญาตใช้รถส่วนตัว ไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.55 KB 187982
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.57 KB 187972
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การสร้างเว็บบล็อกด้วย Wordpress Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 187997
DLIT4 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 187959
DLIT3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4 MB 187960
DLIT2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.19 MB 187957
DLIT1 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 187974